ACT - Akrálna Koaktivačná terapia

Napriamenie chrbtice

Dôraz tejto metódy na napriamenie chrbtice predstavuje efektívnu terapiu pri liečbe mnohých porúch pohybového aparátu od funkčných a degeneratívnych stavov až po veľmi špecifické poškodenia. 
Napriamenie dosahujeme koaktiváciou ventrálnych a dorzálnych svalových reťazcov. Správna záťaž a vzper o akrá aktivujú pohybový vzor vedúci k napriameniu chrbtice. Kvalitatívna korekcia pohybových vzorcov prebieha vedome a výskyt motorických chýb sa opakovaním minimalizuje

Motorické učenie

Základným cieľom ACT terapie je napraviť naše špatné pohybové návyky za pomoci motorického učenia. Motorické učenie je vedomý proces (prebieha na úrovni mozgovej kôry). Pre úspešné zafixovanie nového a zmeneného pohybového vzorca je podľa mnohých štúdií potrebné previesť až 2 000 opakovaní. 

Zostavy cvičení ACT využívajú polohy skorého motorického vývoja. Počas dospievania sa však rozmanitosť našich pohybových schopností prispôsobujú nášmu prostrediu a jeho požiadavkám , či už negatívne , alebo pozitívne.

Vzper o akrálne časti končatín

Počas cvičenia sú využívané vzpery o akrálne (koncové) časti končatín. Pre potreby ACT terapie definujeme primárne dva typy akier:
  • Horná končatina - ruka ( od zápästia po končeky prstov)
  • Dolná končatina - noha ( od päty po prsty na nohách)
Vzper o akrá sa prevádza reálne alebo virtuálne. Preferovaný reálny vzper je fyzický vzper o akrá voči segmentom vlastného tela, popri svojmu prostrediu (stôl, podlaha, stena, a pod.). V prípadoch, kedy nie je možné aplikovať reálny vzper, využívame vzper virtuálny, ktorý je vykonávaný voči imaginárnej prekážke a slúži predovšetkým pre lepšiu vizualizáciu smeru a intenzitu vyvíjanej sily.

Na efektivitu cvičenia má okrem vzperu o akrá vplyv aj ich vyklenutie (v podobe misky), ktoré je potrebné udržať počas cvičenia. Neudržanie klenby počas cvičenia sa prejavuje plochoručím na rukách, respektíve plochonožím klenby nohy

ACT - Autoterapia

Mgr. et Mgr. Michal Fridrich - fyzioterapeut Fit-Physio školený v metóde ACT je spôsobilý vyhodnotiť motorické chyby pacientov a na základe diagnostiky schopný ponúknuť veľmi individuálny cvičebný program autoterapie (terapie v domácom prostredí). 
Pacienti sa po odbornej inštruktáži naučia vykonávať cvičenia ACT a ich variácie. 

Na základe tohto princípu cvičenia ACT dokážeme napriamiť chrbticu, tonizovať chrbtové svalstvo, kompenzovať svalové dysbalancie a celkovo stabilizovať kompletný pohybový aparát
Vzhľadom k tomu, že ACT cvičenia aktivizujú aj hlbšie svaly trupu (core), je možné využiť terapiu aj na posilnenie výdychových svalov a zlepšiť tak ich funkciu.